Góc thông tin
Lịch | Biểu mẫu
Thăm dò ý kiến

Thời khóa biểu

THỨ
TIẾT

AnhH

AnhN

Bảo

Bích

Chân

Cương

Dinh

Hạnh

Hằng

2

1

8A1 - C.Cờ

 

 

 

9A2 - C.Cờ

 

 

 

7A1 - C.Cờ

9A3 - C.Cờ

2

9A5 - HĐNG

 

 

9A3 - Anh

9A2 - N.Văn

8A5 - Anh

 

 

7A2 - Họa

9A4 - Toán

3

8A1 - Toán

 

 

9A4 - Anh

7A1 - N.Văn

 

 

 

 

 

4

8A5 - Toán

 

 

9A5 - Anh

9A1 - N.Văn

6A2 - Anh

 

 

 

9A3 - Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

9A2 - Sinh

 

7A1 - N.Văn

6A1 - Anh

8A4 - T.Dục

 

8A1 - HĐNG

 

2

 

9A3 - Nhạc

9A1 - Sinh

 

7A1 - N.Văn

 

8A5 - T.Dục

6A5 - T.Dục

7A5 - HĐNG

 

3

 

 

7A1 - Sinh

 

7A2 - N.Văn

6A2 - Anh

8A2 - T.Dục

 

6A1 - Họa

 

4

 

7A3 - Nhạc

9A4 - Sinh

 

9A1 - N.Văn

 

8A3 - T.Dục

6A4 - T.Dục

6A3 - Họa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

9A3 - Sinh

 

 

8A5 - Anh

7A2 - T.Dục

 

8A2 - HĐNG

9A4 - Toán

2

 

9A2 - Nhạc

7A2 - Sinh

 

 

8A5 - Anh

8A1 - T.Dục

 

6A2 - Họa

9A4 - Toán

3

 

8A1 - Nhạc

9A4 - Sinh

 

 

6A2 - Anh

7A5 - T.Dục

 

6A4 - Họa

6A5 - Toán

4

 

8A2 - Nhạc

8A1 - Sinh

 

 

6A1 - Anh

8A4 - T.Dục

 

 

6A5 - Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

9A3 - Anh

9A2 - N.Văn

8A4 - Anh

 

6A3 - T.Dục

 

6A5 - Toán

2

 

 

 

9A4 - Anh

9A2 - N.Văn

 

8A2 - T.Dục

6A5 - T.Dục

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

9A5 - Nhạc

7A2 - Sinh

 

9A1 - N.Văn

6A1 - Anh

7A3 - T.Dục

 

 

 

2

8A1 - Toán

7A4 - Nhạc

8A2 - Sinh

9A5 - Anh

9A1 - N.Văn

 

 

 

 

9A3 - Toán

3

8A1 - Toán

9A4 - Nhạc

 

9A5 - Anh

 

6A2 - Anh

8A3 - T.Dục

 

 

9A3 - Toán

4

8A2 - Toán

6A1 - Nhạc

 

9A3 - Anh

9A2 - N.Văn

6A2 - Anh

7A4 - T.Dục

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

9A2 - Anh

 

 

 

6A3 - T.Dục

7A1 - Họa

9A4 - Toán

2

8A2 - Toán

 

 

9A1 - Anh

7A2 - N.Văn

 

 

6A4 - T.Dục

 

9A3 - Toán

3

8A2 - Toán

 

 

9A1 - Anh

9A2 - N.Văn

 

 

 

8A4 - HĐNG

6A5 - Toán

4

8A1 - SHL

 

 

 

9A2 - SHL

 

 

 

7A1 - SHL

9A3 - SHL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Hiếu

Hoàng

Hội

Hương

Khanh

Kiên

Lành

Lãm

Loan

Lợi

2

1

6A1 - C.Cờ

7A2 - C.Cờ

 

7A5 - C.Cờ

8A2 - C.Cờ

 

8A4 - C.Cờ

 

7A3 - C.Cờ

 

2

6A1 - N.Văn

6A5 - Lí

 

 

 

 

 

 

7A5 - Sử

 

3

 

 

9A5 - Lí

7A5 - N.Văn

7A3 - Địa

 

9A2 - Địa

 

 

 

4

 

 

9A2 - Lí

7A3 - N.Văn

 

 

 

 

7A4 - Sử

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

7A4 - N.Văn

 

6A3 - Tin

 

 

7A5 - Đọc

8A5 - Tin

2

9A4 - N.Văn

 

 

7A4 - N.Văn

 

 

 

7A3 - Anh

 

8A1 - Tin

3

9A3 - N.Văn

 

 

9A5 - N.Văn

 

6A4 - Tin

 

 

7A5 - Sử

7A3 - Tin

4

9A3 - N.Văn

 

 

9A5 - N.Văn

 

9A2 - Tin

 

7A4 - Anh

8A2 - GDCD

7A2 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

6A1 - N.Văn

6A3 - Lí

 

7A5 - N.Văn

7A4 - Địa

6A2 - Tin

9A1 - Địa

7A3 - Anh

 

7A1 - Tin

2

6A1 - N.Văn

7A4 - Lí

 

7A5 - N.Văn

 

6A3 - Tin

9A5 - Địa

7A3 - Anh

 

8A2 - Tin

3

9A3 - N.Văn

6A1 - Lí

 

9A5 - N.Văn

8A3 - Địa

 

 

8A4 - Đọc

 

 

4

 

9A3 - Lí

 

7A4 - N.Văn

 

 

9A4 - Địa

7A1 - Anh

 

7A3 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

7A2 - Địa

 

9A4 - CNghệ

7A1 - Anh

 

7A4 - Tin

2

 

 

 

 

7A5 - Địa

9A1 - Tin

 

7A4 - Anh

 

8A3 - Tin

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

9A4 - Lí

 

 

8A2 - Địa

6A4 - Tin

9A3 - Địa

7A1 - Anh

8A1 - GDCD

7A5 - Tin

2

 

 

 

 

 

6A2 - Tin

9A4 - Địa

7A1 - Anh

7A3 - Sử

 

3

 

6A4 - Lí

 

 

7A1 - Địa

6A5 - Tin

9A2 - Địa

7A4 - Anh

 

8A4 - Tin

4

 

 

 

 

 

9A4 - Tin

8A4 - Địa

7A3 - Anh

7A1 - Đọc

8A5 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

9A3 - Lí

9A5 - Lí

 

8A1 - Địa

 

9A1 - Địa

7A4 - Anh

7A3 - Sử

 

2

6A1 - N.Văn

7A1 - Lí

9A2 - Lí

7A5 - N.Văn

7A4 - Địa

 

9A5 - Địa

7A3 - Anh

8A4 - GDCD

 

3

9A4 - N.Văn

7A5 - Lí

 

7A3 - N.Văn

 

 

9A3 - Địa

 

 

 

4

6A1 - SHL

7A2 - SHL

 

7A5 - SHL

8A2 - SHL

 

8A4 - SHL

 

7A3 - SHL

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Ngừng

Nhã

Phương

Quốc

Quỳnh

Sương

Tâm

ThảoN

Thành

ThảoL

2

1

 

 

9A1 - C.Cờ

 

 

6A4 - C.Cờ

6A3 - C.Cờ

 

8A3 - C.Cờ

9A5 - C.Cờ

2

 

 

8A4 - Sử

7A4 - Toán

 

 

 

6A4 - Anh

 

7A1 - Toán

3

 

 

8A5 - Sử

 

6A2 - Sinh

8A3 - N.Văn

6A3 - Sử

6A5 - Anh

6A4 - Toán

9A1 - HĐNG

4

 

 

8A2 - Sử

7A1 - CNghệ

6A5 - Sinh

 

7A2 - Sử

7A5 - Anh

6A4 - Toán

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

9A4 - T.Dục

9A5 - GDCD

 

7A3 - Sinh

6A4 - N.Văn

6A5 - Sử

 

 

 

2

 

6A2 - T.Dục

8A4 - Sử

 

8A3 - Sinh

6A4 - N.Văn

6A1 - Sử

 

 

 

3

6A5 - N.Văn

9A2 - T.Dục

8A3 - Sử

 

7A4 - Sinh

8A4 - N.Văn

 

 

 

 

4

6A5 - N.Văn

 

8A5 - Sử

 

7A5 - Sinh

8A4 - N.Văn

7A1 - Sử

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

9A5 - T.Dục

 

6A5 - Đọc

 

8A4 - N.Văn

 

6A4 - Anh

8A3 - Toán

9A2 - Toán

2

 

7A1 - T.Dục

9A1 - GDCD

 

 

6A4 - N.Văn

 

6A5 - Anh

8A4 - Toán

 

3

8A2 - N.Văn

 

 

7A4 - Toán

7A3 - Sinh

8A5 - N.Văn

 

6A3 - Anh

 

7A1 - Toán

4

6A2 - N.Văn

9A1 - T.Dục

9A2 - GDCD

7A5 - Toán

8A3 - Sinh

8A5 - N.Văn

 

6A3 - Anh

6A4 - Toán

9A5 - Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

6A2 - N.Văn

 

8A2 - Sử

 

 

8A3 - N.Văn

 

6A4 - Anh

 

9A5 - Toán

2

6A2 - N.Văn

9A3 - T.Dục

8A1 - Sử

 

6A4 - Sinh

8A5 - N.Văn

 

6A3 - Anh

 

9A5 - Toán

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

6A2 - T.Dục

 

7A4 - Toán

8A4 - Sinh

8A3 - N.Văn

9A2 - Sử

6A5 - Anh

 

 

2

6A5 - N.Văn

6A1 - T.Dục

 

7A5 - CNghệ

8A5 - Sinh

8A3 - N.Văn

6A4 - Sử

6A3 - Anh

 

 

3

8A2 - N.Văn

9A1 - T.Dục

 

7A3 - CNghệ

6A3 - Sinh

 

 

7A5 - Anh

 

 

4

6A3 - N.Văn

 

 

7A2 - CNghệ

6A5 - Sinh

6A4 - N.Văn

9A5 - Sử

7A5 - Anh

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

7A5 - Sinh

8A4 - N.Văn

7A2 - Sử

 

8A3 - Toán

 

2

 

 

 

 

8A5 - Sinh

 

9A4 - Sử

 

8A3 - Toán

 

3

 

 

8A3 - Sử

 

7A4 - Sinh

8A5 - N.Văn

 

 

6A4 - Toán

7A1 - Toán

4

 

 

9A1 - SHL

 

 

6A4 - SHL

6A3 - SHL

 

8A3 - SHL

9A5 - SHL

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Thăng

Thắng

Thịnh

Thu

Thương

Trí

Uyên

Vinh

Ý

 

2

1

8A5 - C.Cờ

 

 

9A4 - C.Cờ

6A2 - C.Cờ

 

 

7A4 - C.Cờ

6A5 - C.Cờ

 

2

8A2 - CNghệ

 

 

6A3 - CNghệ

7A3 - GDCD

6A2 - Toán

8A1 - Anh

8A3 - Họa

9A1 - Hóa

 

3

8A4 - Lí

 

 

6A1 - CNghệ

 

9A3 - CNghệ

7A2 - Anh

7A4 - Họa

8A2 - Hóa

 

4

8A4 - CNghệ

 

 

9A4 - Hóa

 

6A1 - Toán

8A3 - Anh

6A3 - HĐNG

8A1 - Hóa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

9A1 - Lí

 

7A2 - Toán

9A3 - Hóa

 

6A2 - Toán

8A2 - Anh

 

8A3 - Hóa

 

2

 

 

8A2 - Đọc

9A2 - Hóa

 

6A3 - Toán

7A2 - Anh

 

9A5 - Hóa

 

3

8A5 - CNghệ

 

9A1 - Toán

9A4 - Hóa

 

6A3 - Toán

8A1 - Anh

 

 

 

4

 

 

 

6A2 - CNghệ

 

6A1 - Toán

8A1 - Anh

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

8A1 - Đọc

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

9A3 - Hóa

 

 

 

 

8A3 - Hóa

 

3

 

 

7A2 - Toán

9A2 - Hóa

 

 

 

 

9A1 - Hóa

 

4

 

 

7A2 - Toán

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

9A1 - Toán

8A5 - Hóa

7A5 - GDCD

6A1 - Toán

8A1 - Anh

7A3 - HĐNG

 

 

2

 

 

7A3 - Toán

8A4 - Hóa

6A1 - GDCD

 

7A2 - Anh

7A1 - HĐNG

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

8A5 - Lí

 

 

 

 

6A3 - Toán

 

 

 

 

2

8A4 - CNghệ

 

 

 

 

9A2 - CNghệ

7A2 - Anh

 

 

 

3

8A5 - CNghệ

 

 

 

 

6A1 - Toán

7A2 - Anh

 

 

 

4

8A3 - CNghệ

 

 

 

 

9A1 - CNghệ

8A1 - Anh

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

8A2 - CNghệ

 

 

8A5 - Hóa

6A5 - Địa

6A2 - Toán

 

6A1 - HĐNG

6A4 - CNghệ

 

2

8A1 - Lí

 

 

6A3 - CNghệ

6A2 - Đọc

 

 

6A5 - HĐNG

 

 

3

8A1 - CNghệ

 

 

6A1 - CNghệ

6A2 - Địa

6A3 - Toán

 

7A2 - HĐNG

9A5 - Hóa

 

4

8A5 - SHL

 

 

9A4 - SHL

6A2 - SHL

 

 

7A4 - SHL

6A5 - SHL

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

AnhH

AnhN

Bảo

Bích

Chân

Cương

Dinh

Hạnh

Hằng

2

1

8A1 - Toán

9A1 - Nhạc

 

9A2 - Anh

7A2 - N.Văn

8A5 - Anh

 

 

 

 

2

8A5 - Toán

 

9A5 - Sinh

9A2 - Anh

7A2 - N.Văn

6A1 - Anh

 

 

7A4 - HĐNG

 

3

9A4 - HĐNG

6A2 - Nhạc

 

9A3 - Anh

9A1 - N.Văn

8A4 - Anh

 

 

7A3 - Họa

 

4

 

8A5 - Nhạc

9A1 - Sinh

 

7A1 - N.Văn

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

9A3 - HĐNG

7A2 - Nhạc

8A2 - Sinh

9A5 - Anh

 

 

 

 

6A5 - Họa

 

2

8A2 - Toán

7A1 - Nhạc

9A5 - Sinh

9A1 - Anh

 

8A4 - Anh

7A4 - T.Dục

 

 

 

3

 

6A4 - Nhạc

9A2 - Sinh

9A1 - Anh

 

8A4 - Anh

7A3 - T.Dục

 

8A3 - HĐNG

 

4

 

8A3 - Nhạc

 

 

 

 

 

 

8A5 - HĐNG

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

8A5 - Toán

6A5 - Nhạc

7A1 - Sinh

9A4 - Anh

 

8A4 - Anh

7A2 - T.Dục

 

 

 

2

8A5 - Toán

7A5 - Nhạc

 

9A4 - Anh

 

6A1 - Anh

8A1 - T.Dục

 

 

 

3

 

6A3 - Nhạc

9A3 - Sinh

9A2 - Anh

 

8A5 - Anh

7A5 - T.Dục

 

 

 

4

 

8A4 - Nhạc

8A1 - Sinh

 

 

 

8A5 - T.Dục

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Hiếu

Hoàng

Hội

Hương

Khanh

Kiên

Lành

Lãm

Loan

Lợi

2

1

9A3 - N.Văn

9A4 - Lí

 

 

 

9A5 - Tin

 

 

7A4 - Đọc

7A1 - Tin

2

9A3 - N.Văn

6A2 - Lí

 

 

 

9A4 - Tin

 

 

 

7A5 - Tin

3

 

 

 

9A5 - N.Văn

 

6A5 - Tin

 

 

8A5 - GDCD

7A4 - Tin

4

9A4 - N.Văn

 

 

7A4 - N.Văn

 

9A3 - Tin

 

 

7A3 - Đọc

8A2 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

9A4 - N.Văn

 

 

7A3 - N.Văn

7A1 - Địa

9A1 - Tin

 

7A4 - Anh

 

 

2

9A4 - N.Văn

 

 

7A3 - N.Văn

7A2 - Địa

6A1 - Tin

 

8A5 - Đọc

 

 

3

 

 

 

9A5 - N.Văn

8A5 - Địa

9A3 - Tin

 

7A1 - Anh

 

7A2 - Tin

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A4 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

7A3 - Lí

 

 

7A5 - Địa

6A1 - Tin

 

 

8A3 - GDCD

 

2

 

7A2 - Lí

 

 

7A3 - Địa

9A2 - Tin

 

 

 

 

3

 

7A2 - Đọc

 

 

 

9A5 - Tin

 

 

7A4 - Sử

8A1 - Tin

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A3 - Tin

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Ngừng

Nhã

Phương

Quốc

Quỳnh

Sương

Tâm

ThảoN

Thành

ThảoL

2

1

8A2 - N.Văn

6A1 - T.Dục

 

 

6A3 - Sinh

 

6A2 - Sử

7A5 - Anh

 

 

2

8A2 - N.Văn

 

 

 

8A4 - Sinh

 

7A1 - Sử

 

 

 

3

8A1 - N.Văn

7A1 - T.Dục

 

7A5 - Toán

6A1 - Sinh

 

 

6A4 - Anh

8A3 - Toán

9A2 - Toán

4

8A1 - N.Văn

9A5 - T.Dục

 

7A5 - Toán

 

 

 

 

8A4 - Toán

9A2 - Toán

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

6A3 - N.Văn

 

8A1 - Sử

7A5 - Toán

6A2 - Sinh

 

 

6A4 - Anh

 

9A2 - HĐNG

2

6A3 - N.Văn

 

9A3 - GDCD

 

6A4 - Sinh

 

 

6A5 - Anh

 

9A2 - Toán

3

8A1 - N.Văn

 

9A4 - GDCD

6A3 - Đọc

6A1 - Sinh

 

 

7A5 - Anh

 

 

4

8A1 - N.Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

6A3 - N.Văn

9A2 - T.Dục

 

7A4 - CNghệ

 

 

9A3 - Sử

 

 

9A5 - Toán

2

6A5 - N.Văn

9A3 - T.Dục

 

7A4 - Toán

 

 

 

6A3 - Anh

8A4 - Toán

7A1 - Toán

3

6A2 - N.Văn

9A4 - T.Dục

 

6A4 - Đọc

 

 

9A1 - Sử

6A5 - Anh

8A4 - Toán

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ
TIẾT

Thăng

Thắng

Thịnh

Thu

Thương

Trí

Uyên

Vinh

Ý

 

2

1

8A3 - CNghệ

6A4 - GDCD

7A3 - Toán

 

 

 

 

8A4 - Họa

6A5 - CNghệ

 

2

9A1 - Lí

6A5 - GDCD

7A3 - Toán

 

6A3 - Địa

 

8A3 - Anh

8A1 - Họa

6A4 - CNghệ

 

3

 

 

7A2 - Toán

 

6A3 - GDCD

 

8A2 - Anh

 

 

 

4

 

 

8A3 - Đọc

 

7A2 - GDCD

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

8A4 - Hóa

6A1 - Địa

 

8A3 - Anh

8A5 - Họa

 

 

2

 

 

 

6A2 - CNghệ

 

 

8A3 - Anh

7A5 - Họa

8A1 - Hóa

 

3

 

 

 

 

7A4 - GDCD

 

8A2 - Anh

6A2 - HĐNG

6A5 - CNghệ

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8A2 - Hóa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

8A1 - CNghệ

 

9A1 - Toán

 

6A4 - Địa

6A2 - Toán

8A2 - Anh

 

 

 

2

8A3 - Lí

 

9A1 - Toán

 

6A2 - GDCD

9A5 - CNghệ

8A2 - Anh

6A4 - HĐNG

 

 

3

 

 

7A3 - Toán

 

7A1 - GDCD

6A1 - Đọc

8A3 - Anh

8A2 - Họa

 

 

4

8A2 - Lí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Video Clips
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 66
Tháng trước : 173